Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasa sportowa

W przyszłym roku szkolnym 2018/2019, planujemy w Szkole Podstawowej nr 83 utworzyć klasę sportową o profilu lekkoatletyka i piłka siatkowa.

 

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej:

1. Kandydatem do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu może być uczeń klasy trzeciej, który:

 - posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony oświadczeniem rodziców,

- zaliczy próby sprawności fizycznej ustalone przez Komisję Rekrutacyjną,

- przedstawi pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

2. Uczeń może być przyjęty do klasy sportowej na pisemny  wniosek  rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Kandydaci spoza szkoły przyjmowani są w miarę wolnych miejsc, obowiązuje identyczna procedura rekrutacji.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków jest większa niż liczba miejsc w klasie sportowej, wdraża się postępowanie rekrutacyjne.

5. Niezbędna dokumentacja do pobrania na stronie szkoły (

 

 

http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/p,370,klasa-sportowa i w sekretariacie szkolnym.

 

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej:

 

Zebranie z rodzicami uczniów z klas III

12.04.2018r.

Złożenie dokumentów

27.04.2018r.

Test predyspozycji

9.05.2018r. 11.05.2018r.*

Ogłoszenie wyników rekrutacji

25.05.2018r.

Termin składania odwołań

Do 29.05.2018r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej

11.06.2018r.

 

 

* jeżeli kandydat z przyczyn losowych nie będzie mógł uczestniczyć w wyznaczonych terminach należy indywidualnie kontaktować się z nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie testu – p. Tomasz Szomburg, p. Marcin Łazik – w celu ustalenia dogodnego terminu.

Pliki do pobrania


Przejdź do góry