Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wizja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁY

 

Nasza Szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Jesteśmy otwarci na świat, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Umożliwiamy uczniom poznanie świata i człowieka. Chcemy wychowywać uczniów wrażliwych, empatycznych. Takich, którzy mają wpojone zasady wychowania oraz wartości uniwersalne.

Program, który realizujemy oparty jest na systemie wartości przyjętym przez wszystkie trzy podmioty środowiska szkolnego: nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

 

Wartości to:

 

odpowiedzialność, tolerancja, uczciwość, wiedza, prawda.

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Nasza Szkoła wyróżnia się głębokim osadzeniem w tradycji miasta, w związku z tym dużą uwagę przykładamy do kultywowania tradycji szkoły. Pracujemy jako zespół. Celem naszych działań jest rozwój kompetencji uczniów, takich jak: myślenie, uczenie się, poszukiwanie, działanie , współpraca, komunikowanie się, doskonalenie, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Priorytetem naszych działań jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania.

 

Przyjęliśmy następujący kierunek działań:

 

 • nabywanie i rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, pisania,czytania ze zrozumieniem, wykonywania działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami;
 • przekazanie rzetelnej wiedzy na poziomie, umożliwiającym kontynuację nauki na wyższym etapie kształcenia;
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności;
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną;
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, zdolności twórczych;
 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;
 • odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej;
 • rozwijanie postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego
 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie i własnego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego;
 • umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień;
 • przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktówproblemów społecznych.

Przejdź do góry