Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej"

Szkoła/przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej


Program adresowany do szkoł i przedszkoli w ramach zadania realizowanego w polsko-szwajcarskim
projekcie współpracy nr. KIK/34


„Edukacja i wdrażanie zasad

prawidłowego żywienia
i aktywności fizycznej
w przedszkolach, szkołach:
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
oraz ocena wpływu tej
edukacji na sposób
żywienia, stan odżywienia,
aktywność fizyczną i poziom
wiedzy dzieci i młodzieży”


Kryteria certyfikatu


Szkoła/przedszkole ubiegające się o certyfikat mają za zadanie tworzenie na własnym
terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu promującego
prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną poprzez spełnienie odpowiednich
kryteriów. Kryteria są zróżnicowane w zależności od rodzaju placówki.
Przykładowe ogólne kryteria dla szkół:
• organizowanie wspólnych śniadań na terenie szkoły,
• zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej,
• zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego
posiłku,
• zapewnianie obiadów szkolnych (jeśli są prowadzone) zgodnych
z zaleceniami/normami,
• zmiana na terenie szkoły asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach
z napojami i żywnością na prozdrowotny,
• ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych
dla zdrowia,
• prowadzenie „reklamy pozytywnej” (plakaty)
• rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami
racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne),
• edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,
• organizowanie zajęć motywujących dzieci i młodzież do samodzielnych
prozdrowotnych wyborów żywieniowych (np. wymiana przepisów
kulinarnych, dzień zdrowego jedzenia, warzywne dni, prowadzenie gazetki,
organizowanie konkursów, debat z ekspertami itp.),
• promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły,
• opracowanie i wdrożenie oferty zajęć do wyboru w ramach wychowania
fizycznego,
• organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla uczniów,
• organizacja festynów rodzinnych.
Jak przystąpić do programu?
Szkoły/przedszkola, które chcą poznać więcej szczegółów i przystąpić do programu,
powinny skontaktować się z właściwym koordynatorem wojewódzkim.
Dane kontaktowe oraz więcej informacji można znaleźć na:
www.zachowajrownowage.pl
Opracowanie: Instytut Żywności i Żywienia. Ulotkę zrealizowano ze środków finansowych projektu „Zapobieganie
nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności
fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Nadwaga i otyłośćepidemia XXI wieku
Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem
szansa na zatrzymanie tej światowej już epidemii i uniknięcia drogi, jaką przeszły inne kraje. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%. W Polsce wśród dzieci i młodzieży narasta epidemia otyłości, a odsetek dzieci wykazujących stan
przedotyłościowy (nadwagę) dorównuje już innym krajom.


Cel programu
Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.


Do kogo adresowany jest program?
Program jest adresowany do szkół i przedszkoli w celu motywacji do podjęcia działań na ich terenie z zakresu zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska w szkołach i przedszkolach niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.


Założenia programu
Program zakłada, że szkoły i przedszkola działające na rzecz przeciwdziałania
nadwadze i otyłości, otrzymają certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej


Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.
Szkoła, przedszkole, w których uczeń i przedszkolak przebywają przez wiele godzin, nie mogą pozostać obojętne wobec wymogów rozwojowych i zdrowotnych dzieci lub młodzieży. W szkole, na przykład, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw, istnieje szereg możliwości wdrażania zasad prawidłowego stylu życia poprzez m.in.: programy edukacyjne, organizację wspólnych śniadań, zwiększanie odsetka uczniów korzystających z obiadów, zmianę asortymentu produktów spożywczych dostępnych na jej terenie na prozdrowotne, a także promowanie
różnych codziennych form aktywności fizycznej wśród uczniów. Najbardziej skuteczne programy edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia
i aktywności fizycznej opierają się na środowisku szkolnym, jako centrum działań, obejmującym także rodziny i lokalną społeczność.


Jak będzie wdrażany program?
W najbliższych latach program będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki. Jest to dobrowolna inicjatywa, którastwarza system spontanicznej możliwości przyłączenia szkoły i przedszkola do programu. Jest zarazem nobilitacją dla placówki i przynosi realne korzyści (placówka otrzymuje np. przygotowane dla niej specjalne materiały edukacyjne z zakresu żywienia i aktywności fizycznej, m.in. plakaty, materiały informacyjno-promocyjne
dla nauczycieli i rodziców). Placówka, która pomyślnie wdroży program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzyma certyfikat Szkoły (Przedszkola) Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Przejdź do góry