Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

 

Wyprawka szkolna 2016 r. - dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 7 września 2016 r.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach
do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Uwagi:

I.Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabo słyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - uczęszczającym
w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy VI szkoły podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych.

Zakup materiałów edukacyjnych nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym
w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I-III szkoły podstawowej, gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
.

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry